Политика за защита на личните данни


‘‘НетКредит’’ ООД (накратко ‘‘Ние’’, ‘‘Дружеството’’ или ‘‘НетКредит’’) се ангажира със защитата на Вашите лични данни и ние не ги използваме за друга цел, освен предоставянето, поддържането и подобряването на нашите услуги и както изисква закона. Основните принципи, които се прилагат от Дружеството при обработването на лични данни са:


Настоящата политика за защита на личните данни (накратко ‘‘Политика’’) описва как и защо обработваме личните Ви данни, как ги защитаваме и съхраняваме, както и какви са правата Ви във връзка с Вашите лични данн


Информация за НетКредит


‘‘НетКредит’’ ООД, ЕИК: 201253421, е дружество, вписано в регистъра на финансовите институции, воден от Българска народна банка (БНБ), под номер BGR00213 и е администратор на лични данни съгласно Закона за защита на личните данни.
Tелефон за връзка: 0700 160 20
Email: info@netcredit.bg
Адрес на управление: гр. София 1797, район Изгрев, ул. Лъчезар Станчев No 3, ет. 10


Каква информация обработваме?


Можем да събираме и обработваме следните данни за Вас:
В процеса на отпускане на кредит, Ние събираме лични данни от Вас, които ни позволяват да установим Вашата самоличност и целесъобразността на нашите продукти, за да можем да сключим договор за кредит с Вас. За целта, Вие ни предоставяте информация за Вас като попълвате онлайн формуляра ни за кандидатстване за кредит, или като ни ги изпратите по електронната поща, телефона или по друг начин. Информацията, която ни предоставяте, включва вашите имена, ЕГН, телефон, данни на лична карта, адрес по лична карта, настоящ адрес, вид заетост, имейл адрес и др. Като регистрирана небанкова финансова институция, ние сме задължени да идентифицираме надлежно всеки клиент. Надлежната и точна идентификация при отпускането на кредит също така е във Ваш интерес и за Ваша собствена сигурност. В процеса на отпускане на кредит Ние може да Ви поискаме допълнителна информация, като данни на трудова заетост, кредитна задлъжнялост, информация за номер на банкова сметка или друга платежна информация във връзка с плащанията, направени от и/или към Дружеството, лице за контакт и др.
НетКредит може да събира и обработва информация за кредитите, за които кандидатствате и подробности за състоянието на Вашата кредитна история при нас, включително нереализирани кандидатствания за кредит. Когато се свързвате с нас по някаква причина чрез електронна поща, уебсайт или телефон, може да обработим всякаква информация, която ни предоставите, както и да пазим запис от кореспонденцията.
В допълнение, НетКредит може да събира и обработва информация за Вашия компютър, включително, ако е налице, Вашия IP адрес, операционна система и тип браузър - за целите на системна администрация, администриране на кредита и подобряването на продуктите ни. За подробности относно събраната по този начин информация, моля, вижте нашата политика за бисквитките. Ние обработваме също така и данни, които можем да получим от други източници (като например НАП, НОИ, ЦКР, БНБ, МВР, ГД „ГРАО”), за да направим оценка на Вашата кредитоспособност, както и за да потвърдим самоличността Ви, с цел предотвратяване на измами и изпиране на пари. Също така можем да правим периодични търсения в подобни източници, за да актуализираме данните Ви, да оценим кредитоспособността Ви и/или да осигурим събиране на вземанията.
Ние обработваме личните данни, които получаваме от Вас, като част от преддоговорните и договорните отношения, които имаме с Вас. Обработването и съхранението на Вашите лични данни е необходимо, за да сключим договор с Вас и за да Ви отпуснем кредита, които желаете. Ако не желаете или изберете да не ни предоставите част от поисканата информация, може да бъдем принудени да не сключваме договор с Вас или да откажем изпълнението на съществуващ договор и следователно да го прекратим, тъй като няма да можем да изпълним нашите договорни и законови задължения. Ние поддържаме личните данни за Вас във възможно най-актуално състояние и ще отбележим в тях всяка настъпила промяна, веднага щом ни уведомите за нея. Личните данни, които могат да бъдат обработени от НетКредит, включват и всякакъв вид съобщения като писма, имейли, съобщения от електронен чат, молби, жалби, както и друга лична информация, произтичаща от проверките, които Дружеството прави от други източници, съгласно приложимото законодателство. Когато кандидатствате за кредит, предлаган от нас, Вие потвърждавате, че цялата информация, вкл. лични данни, която сте ни предоставили, е вярна и пълна. Ако ни предоставите фалшива или неточна информация или подозираме или идентифицираме измама, ние незабавно ще предадем информацията на компетентните органи за предотвратяване на престъпления и измами.


На какво основание обработваме личните Ви данни и защо са ни необходими?

НетКредит обработва Вашите лични данни:
Така например, като регистрирана финансова институция, чиято дейност е под надзора на БНБ, ние имаме задължения за предоставяне на информация на БНБ, ДАНС, МВР и други трети лица, съгласно изискванията на Закона за потребителския кредит, Закона за кредитните институции, Закона за защита на потребителите, Закона за мерките срещу изпиране на пари, Закона за предоставяне на финансови услуги от разстояние, Наредба № 26 за финансовите институции, приета от БНБ. Дружеството може да предостави информация на Комисията за защита на потребителите или трети лица, предвидени в Закона за защита на потребителите, на Комисията за защита на личните данни и всички други публични органи съгласно приложимото законодателство;

Цели на обработването


НетКредит обработва лични данни с цел: Ние не прилагаме автоматизирано вземане на решения, включително профилиране по смисъла на чл. 22 от Регламент (ЕС) 2016/679 от 27 април 2016 година (‘‘Регламента’’), при вземане на решение дали да сключим договор с Вас.


Кога и защо споделяме лични данни с трети лица?


Вашите лични данни се получават и обработват от служителите на НетКредит или лица, наети на граждански договори, които се нуждаят от тази информация за изпълнение на договорни, законови и регулаторни задължения. Освен това можем да разкрием Ваши лични данни, доколкото считаме, че такова разкриване или предаване е необходимо за удовлетворяване на посочените по-горе цели, на следните получатели:
Ние изискваме от всички трети лица, на които разкриваме лични данни, задължение за конфиденциалност и вземане на всички технически и организационни мерки за защита на тези данни съгласно Регламента. Ние не споделяме или продаваме ваши лични данни на трети страни за осъществяване на техни самостоятелни бизнес или маркетинг дейности без вашето съгласие.

Международно предаване на информация

Личните данни, които събираме от Вас, могат да бъдат предавани и съхранявани в местоназначение извън ЕИП, включително и в местоназначения, които са или не подлежат на решение на Европейската комисия за установяване на адекватно ниво на защита на личните данни. Тази информация може да бъде обработвана от персонал, работещ за нас или за един от нашите доставчици, намиращ се извън ЕИП. Този персонал може например да участва в изпълнението на нашите услуги по поддръжка на ИТ системи. Ние ще предприемем всички разумни необходими стъпки, за да гарантираме, че Вашите лични данни се третират по сигурен начин и в съответствие с тази Политика за защита на личните данни, и сме взели подходящи предпазни мерки за тяхната защита.


За какъв период обработваме Вашите лични данни?


Ние обработваме Вашите лични данни за цялата продължителност на срока на Договора, който сте сключили с нас и ги съхраняваме за период от пет години след прекратяването му и/или след подаване на заявление за кредит, в случай, че не сте сключили Договор с нас, за да се съобразим с приложимото законодателство за борба с изпирането на пари, както и с изтичане на определени давностни срокове за предявяване на претенции и задължения за предоставяне на информация на съда, компетентни държавни органи и други основания, предвидени в действащото законодателство (5 години). След изтичането на гореопределените срокове, Дружеството ще изтрие или анонимизира Вашите лични данни, освен ако те са необходими за висящо съдебно, административно производство или производство по разглеждане на ваша жалба пред нас.
Анонимизирането е алтернатива на изтриването на данните и представлява процес, при който всички лични разпознаваеми данни (данни, които позволяват идентифицирането Ви), се заличават необратимо. Анонимизираните данни не представляват лични и спрямо тях не се прилагат нормативни изисквания за изтриване.

Какви са Вашите права, свързани с обработването на лични данни?

Вие имате следните права във връзка с обработването на Вашите лични данни:
(i) Право на достъп и информация относно Вашите лични данни – Вие имате право да поискате от нас каква информация (ако има такава) обработваме за Вас и ако е така, да ви предоставим съобщение в разбираема форма, съдържащо личните ви данни, които се обработват, както и всяка налична информация за техния източник и копие от личните данни, които са в процес на обработване. Може да подадете заявление за достъп до Вашите лични данни на място в офиса на Дружеството или чрез изпращане на имейл на електронния адрес на Дружеството. При обработване на заявлението ви, ще трябва да потвърдим самоличността ви. Ако имате нужда от допълнителни копия, може да се наложи да таксуваме разумна такса за администриране на искания, които считаме, че са явно неоснователни. При получаване на искане от Вас и / или при получаване на съответната такса, ние ще потвърдим Вашето искане и ще Ви отговорим в рамките на един месец от подаването на молбата ви. (ii) Право на корекция на всяка фактическа неточност или непълнота относно Вашите лични данни - В случай, че обработваме непълни или сгрешени данни, Вие имате право да поискате от НетКредит да ги коригира без ненужно забавяне. Като се имат предвид целите на обработването, Вие имате право непълните лични данни да бъдат попълнени, включително чрез добавяне на декларация. В този случай Дружеството се задължава да уведоми третите лица, на които са били разкрити личните Ви данни (ако е приложимо), за всяко коригиране, заличаване или ограничаване, с изключение на случаите, когато това е невъзможно или е свързано с прекомерни усилия.
(iii) Право на изтриване – може да поискате да изтрием или премахнем Вашите лични данни в случаите, когато те вече не са необходими за целите, за които са били събрани или се обработват. Моля имайте предвид, че това искане ще бъде удовлетворено, при условие че нямаме правно задължение да съхраняваме тези данни и/или спрямо тях не се прилагат давностните срокове, които сме задължени да спазваме в съответствие с приложимите закони и разпоредби, посочени в раздел "За какъв период обработваме вашите лични данни" по-горе. (iv) Право да поискате ограничаване на обработването – може да поискате ограничаване на обработването на Вашите лични данни при определени обстоятелства, като например когато оспорвате верността на данните, за период, в който НетКредит трябва да провери верността им или в случай, че считате, че обработването е без правно основание. Подобно възражение обаче не може да ни възпрепятства да съхраняваме Вашите лични данни. (v) Право на възражение срещу обработването на личните Ви данни при наличие на законово основание за това, както и да възразите срещу обработването на личните Ви данни за целите на директния маркетинг. Когато възражението е основателно, личните Ви данни не могат повече да бъдат обработвани, освен ако Дружеството не докаже, че съществуват убедителни законови основания за обработването. (vi) Право на преносимост на данни – Може да поискате от Дружеството да предостави личните данни, които сте ни предоставили, в организиран, широко използван и пригоден за машинно четене формат ако обработването е основано на Договора или е базирано на декларация за съгласие. Когато упражнявате правото си на преносимост на данните, Вие имате право да получите пряко прехвърляне на личните Ви данни от един администратор към друг, когато това е технически осъществимо. (vii) Право на жалба пред Комисията за защита на личните данни (КЗЛД) – В случай, че смятате, че нарушаваме приложимата нормативна уредба, Ви молим да се свържете с нас за изясняване на въпроса. Разбира се, имате право да подадете жалба пред Комисията за защита на лични данни, като данните за контакт с КЗЛД са посочени по-долу.

Как защитаваме личните данни?

Сигурността на Вашите лични данни е важна за нас и затова Ние прилагаме различни организационни и технически мерки, за да гарантираме, че Вашите данни са защитени и запазени поверителни. Разполагаме със системи и процедури за предотвратяване на неоторизиран достъп, неправилно модифициране или оповестяване, злоупотреба или загуба на информация. Ние защитаваме Вашите лични данни като поддържаме физически, електронни и процедурни мерки и правила в съответствие с приложимите закони и разпоредби. Част от мерките, които прилагаме за осигуряване на високо ниво на сигурност по отношение на управлението на личните данни, включват, наред с други:
  • Псевдомонизация - обработваме Вашите лични данни по такъв начин, че те повече не могат да бъдат свързани с конкретно лице без използване на допълнителна информация, която допълнителна информация се съхранява отделно и подлежи на специфични технически и организационни мерки, за да се гарантира, че личните данни не се приписват на конкретно физическо лице;
  • Криптиране - прилагаме криптографски методи, които превръщат определена информация или данни в код, за да станат нечетливи за неупълномощени потребители;
  • Минимизиране - личните данни, които изискваме от Вас, са уместни и са ограничени само до това, което е необходимо във връзка с целите, за които се обработват;
  • Строг вътрешен контрол върху достъпа до лични данни - достъпът до Вашите лични данни е разрешен само на тези наши служители, които се нуждаят от тази информация, за да упражняват правилно своите професионални задължения;
  • Проверка на проникването (Penetration testing) - прилагаме оторизирана симулационна атака на определена компютърна система, извършена за оценка на сигурността на тази система. Редовното тестване за сканиране и проникване се използва, за да се идентифицират евентуални уязвимости в сигурността и да се приложат съответните средства за отстраняването им;
  • Осигуряване на текущо обучение по защита на личните данни на всички наши служители и постоянен вътрешен контрол по прилагането на мерките за поверителност.
Моля, имайте предвид, че Вие също играете важна роля в защитата на Вашите лични данни. Когато се регистрирате на нашия сайт и/или ползвате Услугите чрез Вашата електронна поща, е важно да изберете парола с достатъчна продължителност и сложност, да не разкривате тази парола на никого и незабавно да ни уведомите, ако установите неразрешен достъп или неразрешено използване на профила и/илипощата Ви. Предвид естеството на комуникационната технология и технологията за обработка на информацията, не можем да гарантираме, че информацията, по време на предаване чрез интернет или докато се съхранява в нашите системи или по друг начин, ще бъде абсолютно безопасна от проникване на други хора.
Сайтът ни може да съдържа връзки към уебсайтове на трети страни. Ако последвате връзка към някой от тези уебсайтове, имайте предвид, че тези уебсайтове имат свои собствени политики за поверителност и НетКредит не носи никаква отговорност за тях.

Как да се свържете с нас ако имате въпроси във връзка с личните Ви данни?

Ако имате каквито и да е въпроси във връзка с настоящата Политика Ви молим да се свържете с нас на посочените по-долу контакти:
Tелефон за връзка: 0700 160 20
Email: info@netcredit.bg
Адрес на управление: гр. София 1797, район Изгрев, ул. Лъчезар Станчев No 3, ет. 10 Можете да се свържете с Длъжностното лице по защита на личните данни на адрес: Email: dpo@netcredit.bg Ние ви информираме, че използваме видео наблюдение в нашите офиси и ако посетите нашите офис помещения, може да бъдете обект на видео наблюдение и видеозапис.
Ако не сте удовлетворени от начина, по който сме отговорили на Вашата жалба във връзка със защитата на лични данни, имате право да подадете жалба пред Комисията за защита на личните данни. Можете да се свържете с надзорния орган по следния начин:
Електронна поща: kzld@cpdp.bg
Телефон: 02/91-53-518
Или на адрес: София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2

Могат ли деца да ползват услугите на НетКредит?

Услугите, които НетКредит предоставя, са забранени за лица под 18-годишна възраст и ние не предоставяме каквито и да е услуги на такива лица, нито обработваме техни лични данни. Ако считате, че лице под 18-годишна възраст ни е предоставило незаконосъобразно свои лични данни, моля, свържете се с нас незабавно и ще предприемем стъпки за изтриването на такава информация.

Промени в тази политика за защита на личните данни

Ние можем да променяме тази Политика от време на време съгласно приложимото законодателство и добрите практики на индустрията. Ще публикуваме промените на тази страница и Ви насърчаваме да преглеждате редовно настоящата Политика, за да сте информирани. Ако извършим промени, които съществено променят правата ви относно защитата на лични данни, Ние ще Ви предоставим допълнително известие, например чрез имейл или смс. Ако не сте съгласни с промените в тази Политика, трябва да преустановите използването на Услугите и/или на нашия сайт.

Тази политика е приета на 22.05.2018 година.